شماره : {{receptionCode}} خروج
نام و نام خانوادگي: {{patientName}} سن: {{age}} تاريخ مراجعه: {{receptionDateTime}}
پزشک معالج: {{doctorName}} تاريخ جوابدهي: {{answerDateTime}}
پاسخ آزمايشات فقط جهت اطلاع رساني اوليه بر روي سايت قرار مي گيرد و استناد به آن با مهر و امضاي مسئول فني آزمايشگاه معتبر و قانوني خواهد بود.
{{key}}
Test
Flag
Result
Unit
Reference Range
  {{item.ServiceName01}}
  {{item.Flag01}}
  {{item.Answer01}}
  {{item.UnitName01}}
  {{item.NormalRange01}}