نوبت دهي آنلاين

توجه داشته باشيد که ممکن است تعدادي از افراد همزمان اقدام به وقت گيري آنلاين براي همان پزشک و همان زماني را انجام دهند که شما قصد انتخاب آن را داريد. در اينصورت نوبت به اولين کسي مي رسد که زودتر فرم خود را ارسال کرده باشد و بقيه بايد وقت ديگري را انتخاب کنند.

فرم زير را تکميل کنيد:

به کدام تخصص نياز داريد؟

دکتر خود را انتخاب کنيد

تاريخ مراجعه را مشخص کنيد

زمان (حدودي) را انتخاب کنيد