برنامه پزشكان درمانگاه ابن سينا

دسترسي به برنامه  پزشكان بيمارستان ابن سينا

جستجو :

اورولوژي

دكتر افشارياناورولوژي 10-12 شنبه
دكتر چرخچياورولوژي 16-18 شنبه
دكتر مرتضوياورولوژي 9-11 يكشنبه
دكتر محمدياورولوژي 14-16 يكشنبه
دكتر نادياورولوژي 17-20 يكشنبه
دكتر محمدي عبداورولوژي 9-11 دوشنبه
دكتر محمدي اورولوژي 17-20 دوشنبه
دكتر مرتضوياورولوژي 9-11 سه شنبه
دكتر محمدي عبداورولوژي 17-20 سه شنبه
دكتر افشارياناورولوژي 10-12 چهارشنبه
دكتر محمدي عبداورولوژي 17-20 چهارشنه
دكتر محمدياورولوژي 9-12 پنجشنبه

غدد / فوق غدد

دكتر درويشيغدد 9-12 شنبه
دكتر اسكندريغدد 8-12 يكشنبه
دكتر آبارغدد 10-12 دوشنبه
دكتر ايمانيغدد 14-16 دوشنبه
دكتر درويشيغدد 9-12 سه شنبه
دكتر موسويغدد 17-19 چهارشنبه
دكتر ايمانيغدد 9-12 پنجشنبه

پوست

دكتر هاشميپوست 17-20 شنبه
دكتر هاشميپوست 17-20 دو شنبه
دكتر هاشميپوست 17-20 چهارشنبه

فوق تخصص چشم

دكتر جلاليچشم 10-12 شنبه
دكتر ميرفلاحچشم 15-17 شنبه
دكتر ميرفلاحچشم 10-12 يكشنبه
دكتر محمديچشم 17-20 يكشنبه
دكتر محمديچشم 9-13 دوشنبه
دكتر حسينيچشم 15-17 دوشنبه
دكتر جلاليچشم 11-12 سه شنبه
دكتر جلاليچشم 17-20 سه شنبه
دكتر جلاليچشم 11-12 چهارشنبه
دكتر ميرفلاحچشم 15-17 چهارشنبه
دكتر ناديچشم 10-12 پنجشنبه
دكتر محمديچشم 17-20 پنجشنبه

متخصص گوش و حلق و بيني

دكتر خرمي نژادگوش حلق بيني 8-12 شنبه
دكتر طاهرنياگوش حلق بيني 15-17 شنبه
دكتر طاهرنياگوش حلق بيني 9-11 يكشنبه
دكتر احمدپورگوش حلق بيني 11-13 يكشنبه
دكتر ميقانيگوش حلق بيني 15-17 يكشنبه
دكتر احمدپورگوش حلق بيني 17-20 يكشنبه
دكتر رضائيگوش حلق بيني 9-12 دوشنبه
دكتر احمدپورگوش حلق بيني 11-13 سه شنبه
دكتر ميقانيگوش حلق بيني 8-10 سه شنه
دكتر خرمي نژادگوش حلق بيني 15-17 سه شنبه
دكتر خانجانزادهگوش حلق بيني 17-20 سه شنبه
دكتر انصاريگوش حلق بيني 10-12 چهارشنبه
دكتر احمدپورگوش حلق بيني 18-20 چهارشنبه
دكتر رضائيگوش حلق بيني 9-12 پنجشنبه
دكتر احمدپورگوش حلق بيني 17-20 پنجشنبه

متخصص زنان

دكتر فداكارزنان 9-11 شنبه
دكتر سيدغفوريزنان 15-17 شنبه
دكتر آذريزنان 17-20 شنبه
دكتر ناصريزنان 20-22 شنبه
دكتر كاظميزنان 9-12 يكشنبه
دكتر رضويزنان 12-15 يكشنبه
دكتر ميرزنده دلزنان 17-19 يكشنبه
دكتر دربان حسينيزنان 10-13 دوشنبه
دكتر كاظميزنان 14-16 دوشنبه
دكتر عابدينيزنان 17-21 دوشنبه
دكتر ميرزنده دلزنان 9-13 سه شنبه
دكتر رضويزنان 11-13 سه شنبه
دكتر كاظميزنان 14-16 سه شنبه
دكتر عابدينيزنان 17-21 سه شنبه
دكتر يزديانزنان 9-11 چهارشنبه
دكتر فداكارزنان 11-13 چهارشنبه
دكتر سيدغفوريزنان 14-16 چهارشنبه
دكتر اميريزنان 16-20 چهارشنبه
دكتر ناصريزنان 20-22 چهارشنبه
دكتر دربان حسينيزنان 10-13 پنجشنبه
دكتر رضائيزنان 14-16 پنجشنبه
دكتر آذريزنان 17-20 پنجشنبه

متخصص داخلي

دكتر رئيسيداخلي 10-14 شنبه
دكتر گرشاسب زادهداخلي 14-16 شنبه
دكتر بصيريداخلي 16-20 شنبه
دكتر رئيسيداخلي 17-20 شنبه
دكتر گلزاريداخلي 20-22 شنبه
دكتر رئيسيداخلي 10-14 يكشنبه
دكتر رئيسيداخلي 17-20 يكشنبه
دكتر بصيريداخلي 16-20داخلي يكشنبه
دكتر گلزاريداخلي 20-22 يكشنبه
دكتر رئيسيداخلي 10-14 دوشنبه
دكتر گلزاريداخلي 10-12 دوشنبه
دكتر رئيسيداخلي 17-20 دوشنبه
دكتر صيريداخلي 17-20 دوشنبه
دكتر گرشاسب زادهداخلي 20-22 دوشنبه
دكتر رئيسيداخلي 10-14 سه شنبه
دكتر رئيسيداخلي 17-20 سه شنبه
دكتر بصيريداخلي 16-20 سه شنبه
دكتر گلزاريداخلي 20-22 سه شنبه
دكتر رئيسيداخلي 10-14 چهارشنبه
دكتر رئيسيداخلي 17-20 چهارشنبه
دكتر بصيريداخلي 16-20 چهارشنبه
دكتر گلزاريداخلي 20-22 چهارشنبه
دكتر رئيسيداخلي 10-14 پنجشنبه
دكتر رئيسيداخلي 17-20 پنجشنبه
دكتر گلزاريداخلي 20-22 پنجشنبه

متخصص قلب و عروق

دكتر جاودانيقلب و عروق 9-12 شنبه
دكتر فقيهقلب و عروق 15-17 شنبه
دكتر سلطان محمديقلب و عروق 17-20 شنبه
دكتر بوستانيقلب و عروق 10-12 يكشنبه
دكتر سرويقلب و عروق 16-20 يكشنبه
دكتر جاودانيقلب و عروق 9-12 دوشنبه
دكتر فقيهقلب و عروق 15-17 دوشنبه
دكتر سلطان محمديقلب و عروق 17-20 دوشنبه
دكتر بوستانيقلب و عروق 9-12 سه شنبه
دكتر بوبه جامهقلب و عروق 17-20 سه شنبه
دكتر شيروانيقلب و عروق 15-17 سه شنبه
دكتر شهماريقلب و عروق 10-12 چهارشنبه
دكتر شيروانيقلب و عروق 15-17 چهارشنبه
دكتر سلطان محمديقلب و عروق 17-20 چهارشنبه
دكتر بوستانيقلب و عروق 9-13 پنجشنبه
دكتر بوبه جامهقلب و عروق 17-19 پنجشنبه

فوق تخصص نفرولوژي

دكتر كريمينفرولوژي 10-12 يكشنبه
دكتر ميلادي پورنفرولوژي 14-16 دوشنبه
دكتر سيفينفرولوژي 9-11 چهارشنبه
دكتر سيفينفرولوژي 9-11 پنجشنبه

فوق تخصص خون ، انكولوژي

دكترسليمانزادهخون انكولوژي 11-13 چهارشنبه
دكتر سليمانزادهخون انكولوژي 11-13 پنجشنبه

جراحي عمومي

دكتر پيرزهجراحي عمومي 9-12 شنبه
دكتر آگاهجراحي عمومي 17-20 شنبه
دكتر پيرزهجراحي عمومي 9-12 يكشنبه
دكتر محمدبيگيجراحي عمومي 17-20 يكشنبه
دكتر ممتازبخشجراحي عمومي 9-12 دوشنبه
دكتر عبائيجراحي عمومي 17-20 دوشنبه
دكتر قلخانيجراحي عمومي 10-12 سه شنبه
دكتر محمدبيگيجراحي عمومي 17-20 سه شنبه
دكتر ممتازبخشجراحي عمومي 17-20 چهارشنبه
دكتر ممتازبخشجراحي عمومي 9-12 پنجشنبه
دكتر محمدبيگيجراحي عمومي 17-20 پنجشنبه

روماتولوژي

دكتر سفيدزادهروماتولوژي 9-13 شنبه
دكتر آرين نياروماتولوژي 20-22 يكشنبه
دكتر دهقانيروماتولوژي 18-20 دوشنبه
دكتر سفيدزادهروماتولوژي 16-19 سه شنبه
دكتر دهقانيروماتولوژي 18-20 چهارشنبه
دكتر دهقانيروماتولوژي 18-20 پنجشنبه

متخصص ارتوپدي

دكتر خلج هدايتيارتوپدي 10-13 شنبه
دكتر قربانزادهارتوپدي 15-17 شنبه
دكتر همتيارتوپدي 18-22 شنبه
دكتر خلج هدايتيارتوپدي 10-15 يكشنبه
دكتر رويانارتوپدي 15-17 يكشنبه
دكتر همتيارتوپدي 18-20 يكشنبه
دكتر مجديارتوپدي 20-22 يكشنبه
دكتر يوسفيانارتوپدي 10-13 دوشنبه
دكتر هدايتيارتوپدي 15-17 دوشنبه
دكتر رويانارتوپدي 18-20 دوشنبه
دكتر يوسفيانارتوپدي 9-13 سه شنبه
     
دكتر صابريارتوپدي 18-22 سه شنبه
دكتر مجديارتوپدي 10-13 چهارشنبه
دكتر يوسفيانارتوپدي 15-17 چهارشنبه
دكتر مقتدرارتوپدي 17-20 چهارشنبه
دكتر توجهيارتوپدي 18-20 چهارشنبه
دكتر يوسفيانارتوپدي 10-12 پنجشنبه
دكتر قربان زادهارتوپدي 13-15 پنجشنبه
دكتر هدايتيارتوپدي 15-17 پنجشنبه
دكتر مجديارتوپدي 17-20 پنجشنبه

روانشناسي كودك / گفتار درمان

آرش اقدم/گفتار درمانروانشناسي كودك / گفتار درمان 14-16 يكشنبه
دكتر اكبريروانشناسي كودك / گفتار درمان 14-17 دوشنبه
آرش اقدم/گفتار درمانروانشناسي كودك / گفتار درمان 14-16 سه شنبه
آرش اقدم/گفتار درمانروانشناسي كودك / گفتار درمان 14-16 پنجشنبه

نوار عصب و عضله

دكتر مدنينوار عصب و عضله 13-14 شنبه
دكتر كيهاني فردنوار عصب و عضله 17-20 شنبه
دكتر منصورينوار عصب و عضله 13-14 يكشنبه
دكتر نائينينوار عصب و عضله 9-11 دوشنبه
دكتر منصورينوار عصب و عضله 8-10 سه شنبه
دكتر مدنينوار عصب و عضله 13-14 چهاشنبه
دكتر رضوانينوار عصب و عضله 13-16 پنجشنبه
دكتر كيهاني فردنوار عصب و عضله 17-20 پنجشنبه

متخصص مغز و اعصاب

دكتر فياض نكومغز و اعصاب 9-12 شنبه
دكتر كيهاني فردمغز و اعصاب 17-20 شنبه
دكتر فياض نكومغز و اعصاب 9-12 يكشنبه
دكتر نائينيمغز و اعصاب 9-11 دوشنبه
دكتر فياض نكومغز و اعصاب 9-12 سه شنبه
دكتر چلبيمغز و اعصاب 10-12 چهارشنبه
دكتر چلبيمغز و اعصاب 10-12 پنجشنبه
دكتر كيهاني فردمغز و اعصاب 17-20 پنجشنبه

فوق تخصص عفوني

دكتر سعيديعفوني 10-12 سه شنبه

متخصص اعصاب و روان

دكتر فاضلياعصاب و روان 18-20 يكشنبه

تغذيه

دكتر قانعيتغذيه 14-17 دوشنبه
دكتر قانعيتغذيه 14-17 سه شنبه
دكتر قانعيتغذيه 14-17 چهارشنبه
دكتر قانعيتغذيه 14-17 پنجشنبه

متخصص اطفال

دكتر رئيسياطفال 9-13 شنبه
دكتر مقدادياطفال 21-23 شنبه
دكتر كيانياطفال 17-20 شنبه
دكتر نورانياطفال 9-13 يكشنبه
دكتر كيانياطفال 17-20 يكشنبه
دكتر رئيسياطفال 21-23 يكشنبه
دكتر رئيسياطفال 9-14 دوشنبه
دكتر متقاعداطفال 17-20 دوشنبه
دكتر مقدادياطفال 21-23 دوشنبه
دكتر نورانياطفال 9-13 سه شنبه
دكتر رئيسياطفال 16-20 سه شنبه
دكتر نورانياطفال 20-23 سه شنبه
دكتر مقدادياطفال 10-13 چهارشنبه
دكتر مقدادياطفال 20-23 چهارشنبه
دكتر كيانياطفال 17-20 چهارشنبه
دكترمقدادي اطفال 9-13 پنجشنبه
چرخشي پزشكان اطفالاطفال --- پنجشنبه

جراح مغز و اعصاب

دكتر عدنجراح مغز و اعصاب 16-18 يكشنبه
آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050