برنامه پزشكان درمانگاه ابن سينا

دسترسي به برنامه  پزشكان بيمارستان ابن سينا

جستجو :

جراح كليه و مجاري ادرار

دكتر افشاريان 11-12 شنبه
دكتر چرخچي 16-18 شنبه
دكتر محمدي  8-11 شنبه
دكتر مرتضوي 10-12 يكشنبه
دكتر محمدي 14-16 يكشنبه
دكتر محمدي عبد 9-11 دوشنبه
دكتر محمدي 17-20 دوشنبه
دكتر مرتضوي 10-12 سه شنبه
دكتر محمدي عبد 17-20 سه شنبه
دكتر افشاريان 10-12 چهارشنبه
دكتر محمدي عبد 17-20 چهارشنبه
دكتر محمدي 9-12 پنجشنبه

 فوق تخصص غدد

دكتر درويشي

9-12 شنبه
دكتر اسكندري 8:30-12 يكشنبه
دكتر آبار 8-10 دوشنبه
دكتر ايماني  14-16 دوشنبه
دكتر درويشي 9-12 سه شنبه
دكتر حيدرپور           17-19 سه شنبه
دكتر موسوي 15-17 چهارشنبه
دكتر ايماني 9-12 پنجشنبه

پوست

دكتر هاشمي 17-20 شنبه
دكتر يغمائي   17-20 يكشنبه
دكتر هاشمي 17-20 دو شنبه
دكتر هاشمي 8-10 چهارشنبه
دكتر هاشمي 17-20 چهارشنبه
دكتر يغمائي  17-20 پنجشنبه

 متخصص چشم

دكتر جلالي 10-12 شنبه
دكتر ميرفلاح 17-19 شنبه
دكتر ميرفلاح 10-12 يكشنبه
دكتر حسيني    15-18 يكشنبه
دكتر حسيني   10-12 دوشنبه
خانم دكتر حسيني 15-17:30 دوشنبه
دكتر جلالي 11-12 سه شنبه
دكتر جلالي 17-20 سه شنبه
دكتر جلالي 11-12 چهارشنبه
دكتر ميرفلاح 15-17 چهارشنبه
دكتر نادي 10-12 پنجشنبه
دكتر محمدي 17-20 پنجشنبه

متخصص گوش و حلق و بيني

دكتر خرمي نژاد 8-12 شنبه
دكتر طاهري نيا 15-17 شنبه
دكتر ميقاني  17-20 شنبه
دكتر طاهري نيا 9-11 يكشنبه
دكتر احمدپور 11-13 يكشنبه
دكتر احمدپور 17-20 يكشنبه
دكتر رضائي 9-12 دوشنبه
دكتر احمدپور 11-13 سه شنبه
دكتر ميقاني 8:30-10:30 سه شنبه
دكتر خرمي نژاد 15-17 سه شنبه
دكتر خانجانزاده 17-20 سه شنبه
دكتر انصاري 10-12 چهارشنبه
دكتر احمدپور 18-20 چهارشنبه
دكتر ميقاني 15-17 چهارشنبه
دكتر رضائي 9-12 پنجشنبه
دكتر احمدپور 17-20 پنجشنبه

متخصص زنان

دكتر فداكار 10-13 شنبه
 دكتر چراغي  14-16 شنبه
دكتر آذري 17-20 شنبه
دكتر ناصري 20-22 شنبه
دكتر ناصري 9-12 يكشنبه
دكتر رضوي 12-14 يكشنبه
دكتر ميرزنده دل 17-20 يكشنبه
دكتر دربان حسيني 10-13 دوشنبه
دكتر كاظمي 14-16 دوشنبه
دكتر عابديني 17-21 دوشنبه
دكتر ميرزنده دل 9:30-11 سه شنبه
دكتر رضوي 11-13 سه شنبه
دكتر كاظمي 14-16 سه شنبه
دكتر عابديني 17-21 سه شنبه
دكتر رضايي 9-11 چهارشنبه
دكتر اميري 17-19 چهارشنبه
دكتر ناصري 20-22 چهارشنبه
دكتر چراغي 14-16 چهارشنبه
دكتر دربان حسيني 10-13 پنجشنبه
دكتر رضائي 14-16 پنجشنبه
دكتر آذري 17-20 پنجشنبه

متخصص داخلي

دكتر رئيسي 10-14 شنبه
دكتر بصيري 16:30-20 شنبه
دكتر رئيسي 17-20 شنبه
دكتر زمان گلزاري 20-22 شنبه
دكتر رئيسي 10-14 يكشنبه
دكتر رئيسي 17-20 يكشنبه
دكتر بصيري 16:30-20 يكشنبه
دكتر زمان گلزاري 20-22 يكشنبه
دكتر رئيسي 10:30-14 دوشنبه
دكتر زمان گلزاري 10-12 دوشنبه
دكتر رئيسي 17-20 دوشنبه
دكتر بصيري 17-20 دوشنبه
دكتر گرشاسب زاده 20-22 دوشنبه
دكتر رئيسي 10-14 سه شنبه
دكتر رئيسي 17-20 سه شنبه
دكتر بصيري 16:30-20 سه شنبه
دكتر زمان گلزاري 20-22 سه شنبه
دكتر رئيسي 10-14 چهارشنبه
دكتر رئيسي 17-20 چهارشنبه
دكتر بصيري 16:30-20 چهارشنبه
دكتر زمان گلزاري 20-22 چهارشنبه
دكتر رئيسي 10-14 پنجشنبه
دكتر رئيسي 17-20 پنجشنبه
دكتر زمان گلزاري 17-19 پنجشنبه

متخصص قلب و عروق

دكتر جاوداني  8:30-12 شنبه
دكتر حبيبي فر 15-17 شنبه
دكتر سلطان محمدي 17-20 شنبه
دكتر ابراهيمي  20-22 شنبه
دكتر بوستاني 10-12 يكشنبه
دكتر سروي 16-20 يكشنبه
دكتر جاوداني 8-12 دوشنبه
دكتر سلطان محمدي 17-20 دوشنبه
دكتر ابراهيمي  20-22 دوشنبه
دكتر بوستاني 9:30-12 سه شنبه
دكتر شيرواني 15-17 سه شنبه
دكتر شهماري 09:30-12 چهارشنبه
دكتر شيرواني 15-17 چهارشنبه
دكتر سلطان محمدي 17-20 چهارشنبه
 دكتر ابراهيمي     20-22 چهارشنبه
دكتر بوستاني 09-13 پنجشنبه
دكتر ابراهيمي    15-17 پنجشنبه

فوق تخصص نفرولوژي

دكتر كريمي 10-12 يكشنبه
دكتر نادي 18:30-19 يكشنبه
دكتر سيفي 10-12 چهارشنبه
دكتر سيفي 10-12 پنجشنبه

فوق تخصص خون ، انكولوژي

دكترسليمانزاده 12-14 چهارشنبه

جراحي عمومي

دكتر پيرزه 9-12 شنبه
دكتر آگاه 17-20 شنبه
دكتر پيرزه 9-12 يكشنبه
دكتر محمدبيگي 17-20 يكشنبه
دكتر ممتازبخش 9-12 دوشنبه
دكتر عبائي 17-20 دوشنبه
دكتر قلخاني 10-12 سه شنبه
دكتر محمدبيگي 17-20 سه شنبه
دكتر ممتازبخش 17-20 چهارشنبه
دكتر ممتازبخش 9-12 پنجشنبه
دكتر محمدبيگي 17-20 پنجشنبه

روماتولوژي

دكتر سفيدزاده 9-13 شنبه
دكتر آرين نيا 20-22 يكشنبه
 دكتر دهقاني مسعود 18-20 دوشنبه
دكتر سفيدزاده 16-19 سه شنبه
دكتر دهقاني مسعود 18-20 چهارشنبه
دكتر دهقاني ناهيد 15-17 پنجشنبه

متخصص ارتوپدي

دكتر خلج هدايتي 10-13 شنبه
دكتر قربانزاده 15-17 شنبه
دكتر همتي 17:30-22 شنبه
دكتر خلج هدايتي 10-15 يكشنبه
دكتر رويان 15-17 يكشنبه
دكتر همتي 17:30-20 يكشنبه
دكتر مجدي 20-22 يكشنبه
دكتر يوسفيان 10-13 دوشنبه
دكتر هدايتي 15-17 دوشنبه
دكتر رويان 18-22 دوشنبه
دكتر يوسفيان 9-13 سه شنبه
دكتر رويان   15-17 سه شنبه
دكتر صابري 17:30-22 سه شنبه
دكتر مجدي 10-12:30 چهارشنبه
دكتر يوسفيان 15-17 چهارشنبه
دكتر توجهي 18-20 چهارشنبه
دكتر يوسفيان 10-12 پنجشنبه
دكتر قربان زاده 13-15 پنجشنبه
دكتر هدايتي 15-17 پنجشنبه
دكتر مجدي 17-20 پنجشنبه

روانشناسي كودك

دكتر اكبري 15-16:30 دوشنبه

نوار عصب و عضله

دكتر مدني 13-14 شنبه
دكتر كيهاني فرد 18-20 شنبه
دكتر منصوري 13-14 يكشنبه
دكتر نائيني 9-11 دوشنبه
دكتر منصوري 8:30-9:30 سه شنبه
دكتر مدني 13-14 چهارشنبه
دكتر رضواني 13-16 پنجشنبه
دكتر كيهاني فرد 18:30-20 پنجشنبه

متخصص  داخلي مغز و اعصاب

دكتر فياض نكو 9-12 شنبه
دكتر كيهاني فرد 17-20 شنبه
دكتر فياض نكو 9-12 يكشنبه
دكتر نائيني 9-11 دوشنبه
دكتر فياض نكو 9-12 سه شنبه
دكتر چلبي 10-12 چهارشنبه
دكتر چلبي 10-12 پنجشنبه
دكتر كيهاني فرد 17:30-20 پنجشنبه

متخصص عفوني

دكتر سعيدي 10:30-12 سه شنبه

متخصص اعصاب و روان

دكتر فاضلي 18-20 يكشنبه

تغذيه

خانم چمري  14-16 چهارشنبه
خانم چمري 14-16 پنجشنبه

متخصص اطفال

دكتر رئيسي 9-13 شنبه
دكتر خباز 15-17 شنبه
دكتر مقدادي 22-24 شنبه
دكتر كياني 17:30-20 شنبه
دكتر نوراني 9-13 يكشنبه
دكتر خباز 15-17 يكشنبه
دكتر كياني 17-19:30 يكشنبه
دكتر رئيسي 21-23 يكشنبه
دكتر رئيسي 9-14 دوشنبه
دكتر متقاعد 16-20 دوشنبه
دكتر مقدادي 22-24 دوشنبه
دكتر نوراني 9-13 سه شنبه
دكتر رئيسي 16-20 سه شنبه
دكتر نوراني 20-23 سه شنبه
دكتر مقدادي 10-13 چهارشنبه
دكتر خباز 15-17 چهارشنبه
دكتر مقدادي 22-24 چهارشنبه
دكتر كياني 17-20 چهارشنبه
دكترمقدادي  9-13 پنجشنبه
چرخشي پزشكان اطفال 15-20 پنجشنبه

جراح مغز و اعصاب

دكتر عدن 16-18 يكشنبه

گفتار درمان

آرش اقدم 14-16 يكشنبه
آرش اقدم 14-16 سه شنبه
آرش اقدم 14-16 پنجشنبه

جراح مغز و اعصاب

دكتر زارع زاده 11-13 چهارشنبه
آدرس : تهران ، فلكه دوم صادقيه ابتداي بلوار آيت الله كاشاني

تلفن : 47900

فاکس : 44070784

کد پستی : 1481798113

ایمیل : info@Ebnesinahospital.com

تلفن روابط عمومي : 47909050